Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden InCarVideo

 

Artikel 1 Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

InCarVideo: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De afnemer: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen InCarVideo en de afnemer;

De afnemerskoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 Algemeen

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen InCarVideo en een afnemer waarop InCarVideo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met InCarVideo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij InCarVideo om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

 

2. InCarVideo is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

3. InCarVideo kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is InCarVideo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij InCarVideo anders aangeeft.

 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht InCarVideo niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de afnemer van InCarVideo aanbod.

 

Artikel 5 Levering

 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van InCarVideo.

 

2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 

3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer nadat InCarVideo hem heeft verwittigd. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

4. Komen InCarVideo en de afnemer bezorging overeen, dan behoudt InCarVideo het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

 

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan InCarVideo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Indien InCarVideo gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan InCarVideo ter beschikking heeft gesteld.

 

7. Indien InCarVideo een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer InCarVideo schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 6 Garantie

 

1. InCarVideo garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan InCarVideo.

 

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode die door de fabrikant van desbetreffend produkt zijn vastgesteld

 

4. InCarVideo verschaft de afnemer een schriftelijk garantiebewijs, wanneer deze door de fabrikant wordt meegeleverd. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

 

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal InCarVideo de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, naar keuze van InCarVideo vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan InCarVideo te retourneren en de eigendom daarover aan InCarVideo te verschaffen.

 

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van InCarVideo, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is InCarVideo niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de afnemer uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de afnemer is verkocht en geleverd.

 

Artikel 7 Monsters en modellen

 

1. Indien door InCarVideo een model of monster is getoond of verstrekt aan de afnemer, dan staat InCarVideo er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

1. InCarVideo blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 

1. De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan InCarVideo te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan InCarVideo met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is InCarVideo gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de InCarVideo en op de wijze zoals door InCarVideo aangegeven.

 

Artikel 10 Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 11 Prijsverhoging

 

1. Indien InCarVideo met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is InCarVideo niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij

 

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de InCarVideo rustende verplichting ingevolge de wet of

 

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 12 Betaling

 

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden.

 

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door InCarVideo aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

 

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

4. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van InCarVideo en de verplichtingen van de afnemer jegens InCarVideo onmiddellijk opeisbaar.

 

6. InCarVideo heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

InCarVideo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

 

InCarVideo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 

1. InCarVideo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

- De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

- na het sluiten van de overeenkomst InCarVideo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

- de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

2. Voorts is InCarVideo bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van InCarVideo op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien InCarVideo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. InCarVideo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Incassokosten

 

1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van ? 50,00.

 

2. Indien InCarVideo aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

 

4. De afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

 

1. De afnemer vrijwaart InCarVideo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

2. Indien de afnemer aan InCarVideo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt InCarVideo zich de rechten en bevoegdheden voor die InCarVideo toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de InCarVideo tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van InCarVideo, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

4. Alle door InCarVideo eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van InCarVideo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

5. InCarVideo behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 

1. Indien door InCarVideo geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van InCarVideo jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de InCarVideo beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 

3. Onverminderd het bovenstaande is InCarVideo niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer.

 

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van InCarVideo of zijn ondergeschikten.

 

 

Artikel 18 Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop InCarVideo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InCarVideo niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van InCarVideo worden daaronder begrepen.

 

3. InCarVideo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat InCarVideo zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voorzoveel InCarVideo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InCarVideo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19 Geschillen

 

1. De rechter in de vestigingsplaats van InCarVideo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft InCarVideo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen InCarVideo en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webwinkel ? koop op afstand

 

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden, van toepassing.

 

Artikel 21: Aanbiedingen/overeenkomst

 

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door InCarVideo. InCarVideo is gerechtigd de bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien InCarVideo een bestelling niet accepteert dan deelt InCarVideo dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 22: Betalingen

 

1. Betalingen kunnen geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van wederpartij kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van InCarVideo.

 

2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging door InCarVideo.

 

Artikel 23: Reclames en aansprakelijkheid

 

Indien u een product wat u via het internet bij ons heeft gekocht om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering aan InCarVideo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet verbroken is. Ook moet vantevoren contact met ons zijn opgenomen, waarbij wij u een RMA nummer geven. In voorkomende gevallen zullen de kosten voor verzending voor uw rekening zijn. Producten die speciaal voor u besteld zijn vallen buiten deze retourrecht regeling.

 

Artikel 24: Diversen

 

Indien de wederpartij aan InCarVideo schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de wederpartij schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.